«

»

Dic 14

Temps de treball retribuït per anar a votar el 20 de desembre

Les persones que treballen el pròxim diumenge, 20 de desembre, tenen dret a un permís retribuït per a anar a votar. Les empreses no poden impedir la utilització del temps necessari dins de la jornada laboral per a exercir el dret de vot. Si cap empresa tractara d’impedir l’exercici d’aquest dret, les persones afectades poden denunciar eixa actitud antidemocràtica, preferentment mitjanant els seus sindicats.

El permís retribuït per anar a votar està reconegut en el Reial Decret 605/1999, d’àmbit estatal. La norma estableix que les persones que treballen durant la jornada electoral tenen dret a un permís retribuït de quatre hores si tota la jornada laboral coincideix amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals. Si la jornada només coincideix parcialment amb el temps de votació, el permís s’ha de reduir proporcionalment.

Cada comunitat autònoma amb competències en matèria laboral pot dictar les normes necessàries per a ordenar l’exercici d’aquest dret.

En el cas del Pais Valencià, el Consell ha determinat, mitjançant Ordre publicada al DOCV el passat 30 de novembre, els següents trams de permís per a votar:

  • Menys de 2 hores de treball:            Sense permís retribuït
  • Entre 2 hores i menys de 4:             2 hores de permís retribuït
  • Entre 4 hores i menys de 6:               3 hores de permís retribuït
  • 6 hores o més:                                   4 hores de permís retribuït

L’empresa en cap cas pot negar el permís per anar a votar, però és l’encarregada de distribuir els períodes de permís. L’empresa no pot obligar a votar fora de la jornada laboral, llevat el cas assenyalat de jornades que tinguen una coincidència menor de dues hores amb els horaris de votació.

Aquests temps de permís es redueixen proporcionalment a la jornada en el cas dels contractes a temps parcial.

Pel que fa a les persones treballadores que el dia de votació formen part d’alguna mesa electoral com a president o presidenta, vocal o interventor o interventora, que tingueren que treballar el diumenge i/o el dilluns, tenen dret a permís laboral retribuït la jornada de la votació completa i cinc hores lliures, també retribuïdes, el dilluns, sempre, com hem dit, que tingueren planificat treballar. Els apoderats només tenen dret al dia lliure retribuït durant la jornada de la votació, però no el dilluns.

votar

Aquells membres de meses electorals que el dia de la votació tinguen assignat torn de treball la nit anterior poden demanar a l’empresa el canvi de torn, estant obligada l’empresa a satisfer la petició.

Tant la utilització de temps de treball per anar a votar com la condició de membre de mesa electoral, interventor o apoderat s’han de justificar a l’empresa mitjanant la corresponent certificació.

Una altra qüestió que cal saber és que els presidents/es i vocals de les meses electorals són donats d’alta el dia de la votació en el règim, general de la seguretat social, amb càrrec al Ministeri de l’Interior. Les lesions que puga patir un membre de mesa electoral per l’exercici de la seua funció tindran la consideració d’accident de treball. L’acció protectora comprendrà assistència sanitària, prestacions de recuperació, prestacions econòmiques en el cas discapacitat temporal, invalidesa, mort i supervivència, i serveis socials.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code